Kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą stiprinimui

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą projektui.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-286 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.7-K-01 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-06963).

Paraiškų pateikimo terminas

2021-05-24 17:00

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

250 000,00 Eur

Finansavimo tikslas stiprinti PFSA 17 punkte nurodytų tikslinės grupės asmenų (toliau – tikslinės grupės asmenys) integraciją į darbo rinką, skatinant verslumą. Remiamos veiklos:

  1. mentorystė (įskaitant pirminį asmens gebėjimų ir poreikių vertinimą, pagalbą planuojant karjerą ir (arba) rengiant verslo planą); palydėjimo paslaugos; pagalba užmezgant darbo ir (ar) verslo kontaktus; pagalba darbo vietoje ir (ar) verslo aplinkoje, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus, padedanti tikslinės grupės asmeniui (-ims) greičiau suprasti naujos darbo vietos ir (ar) verslo aplinkos kultūrą, jos nulemtą aplinkinių elgesį, priimtinas elgesio normas; ekspertų konsultacijos verslo kūrimo ir plėtros klausimais, karjeros klausimais, atsižvelgiant į individualius tikslinės grupės asmens (-ų) poreikius;
  2. profesijos, specialybės ir (ar) kompetencijų įgijimo ir (ar) jų tobulinimo bei kiti specifiniai mokymai (kursai, seminarai, paskaitos ar kt.), atsižvelgiant į individualius tikslinės grupės asmens (-ų) poreikius; lietuvių kalbos mokymas darbo vietoje; baziniai supažindinimo su darbo rinka, verslo kultūra, darbo santykiais mokymai (kursai, seminarai, paskaitos ar kt.) ir kt.;
  3. verslo plane numatytų paslaugų ir prekių, reikalingų savarankišką veiklą vykdančiam (-iems) ir (ar) planuojančiam (-iems) vykdyti PFSA 17.1 papunktyje nurodytam tikslinės grupės asmeniui (-ims), užregistravusiam (-iems) ūkinę veiklą kaip ūkio subjektui (-ams), įsigijimas. Parama vienam asmeniui verslo plane numatytoms paslaugoms ir prekėms įsigyti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio;
  4. darbdaviui, įdarbinusiam tikslinės grupės asmenį (-is), teikiamos paslaugos: darbo sutarties, vidaus tvarkos, saugos darbe taisyklių ir kitų reikalingų dokumentų vertimas raštu;
  5. vertimo žodžiu paslaugos, teikiamos tikslinės grupės asmeniui (-ims) darbo vietoje;
  6. vaikų priežiūra ar kitos jiems skirtos užimtumo veiklos, vykdomos įgyvendinant PFSA 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytas veiklas.

Pavyzdinė projekto veiklų vykdymo chema yra čia

Daugiau informacijos čia.